Tovar podľa značiek
Úvod InfoObchodné podmienky

pohodadomova obchodné podmienky

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:
 
Teneduria Consulting s.r.o.                           
Mlynarovičova 2                                                                       
851 03  Bratislava                                                                    
IČO: 44552408  IČDPH:SK2022737046   sme platcami DPH                                         
mail: obchod@pohodadomova.sk   mobil 0948 077 007                          
                                                                                             
zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel s.r.o., vložka č.:56114/B-Zbl 
(ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci")

Bankové spojenie:                                                     
Platím cez ČSOB
www.csob.sk                     
Michalská 18                                                                
815 63 Bratislava                                                        
Č. účtu: 4015056419/7500                                          
IBAN: SK9375000000004015056419                
BIC (SWIFT): CEKOSKBX  

       

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.pohodadomova.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.3 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.2 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme.

Záväznou objednávkou sa rozumie potvrdenie objednávky predávajúcim a následne zaslaním na uvedený email kupujúceho, ktorý danú sumu objednávky uhradí a to v možnostiach: prevodom na bankový účet, dobierkou alebo hotovosťou.
Dobierkou, bankovým prevodom a hotovosťou je možné uhrádzať len tovar, ktorý je označený skladom.
Prevodom na účet je uhrádzaný taký tovar, ktorého dodacia doba je uvedená počtom dní na objednávku.
Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Teneduria Consulting s.r.o. .

 

3. Dodacie a platobné podmienky

3.1 Pri každom tovare je uvedená skladová dostupnosť, ktorú aktualizujeme. Tovar ktorý je označený skladom a dodacia doba nebola dohodnutá inak, tak dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia záväznej objednávky. Tovar ktorý je označený na objednávku je dodacia doba uvedená pri tovare, ak nie platí 15 až 30 dní od potvrdenia záväznej objednávky, ktorej sa rozumie bod (záväzná objednávka).

3.2 Tovar, ktorý je výslovne uvedený počtom dní na objednávku si vyžaduje zálohu min. 50% alebo po písomnej dohode inak. Ak jeho platba nebude dodávateľovi pripísaná na účet do 5 pracovných dní od potvrdenia záväznej objednávky, má právo predmetnú objednávku neakceptovať.
V prípade, že by dodacia doba presiahla daný termín na potvrdenej objednávke, je predávajúci povinný zákazníka informovať o náhradnej dodacej dobe avšak dodacia doba na tovar je najneskôr do 42 pracovných dní. Zákazník má možnosť uhradiť (doplatiť) tovar dobierkou (príplatok za dobierku je 3.30 € s DPH)  alebo, bankovým prevodom (bez príplatku) na účet: 4015056419/7500  na základe všeobecných obchodných podmienok 
 
3.3 Miesto dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu dodania. Ceny sú stanovené všeobecným cenníkom kuriérskou službou Pošta EMS resp. cenami uvedenými na internetovom obchode.
 
3.4 Kuriérska služba
Miesto dodania tovaru si zákazník určí priamo v objednávke, kde upresní doručovaciu adresu. Zákazník respektíve prímateľ objednávky je povinný sa náchadzať na miesta určenia a tom v čase o ktorom bude vopred informovaný. Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jeho obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu.. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia, ktoré vzniklo pri preprave sa nebude prihliadať. Výrobky sú pri expedícii dostatočne kontrolované a balené, aby nemohlo dôjsť k mechanickému poškodeniu pri vynaložení primeranej starostlivosti zo strany prepravcu. Preto odporúčame venovať náležitú pozornosť aj relatívne drobným poškodeniam prepravných obalov, pretože po prevzatí zásielky od dopravcu leží dôkazné bremeno o mechanickom poškodení na strane kupujúceho.
 
3.5 Osobný odber 
V prípade osobného odberu sa prosím informujte telefonicky alebo emailom,alebo využite našu dopravu v rámci Bratislavy zdarma, pokiaľ Vaša objednávka presahuje hodnotu 100 € bez DPH  !!!

 

3.6 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške v splatnosti faktúry, tovar zostáva majetkom predávajúceho a má možnosť ďalšie zrušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená. Čiže vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.


3.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

4. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

4.1 Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej  kupujúcim dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho skladovanie a ochranu.  Zabezpečiť, aby tovar spĺňal všetky platné právne predpisy SR. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad). Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4.2 Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a všetko dôkladne prekontrolovať. V prípade poškodenia spísať vady. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. V prípade nedodržania splatnosti faktúry budeme účtovať penále 0,05% za každý deň omeškania. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Storno objednávky

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

6.1 Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 anasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. 

 

6.2 Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy   v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. 

 

6.3 Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

 

6.4 Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

 

6.5 Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

6.6 Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

 

6.7 Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne. 

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

7. Cenové a poštovné podmienky

7.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%


7.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené pri vyplnený objednávky


7.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách:EUR

8. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

8.1 Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záručná lehota pre všetok tovar určený pre spotrebiteľov je 24 mesiacov, ak pri tovare nieje uvedená iná dlhšia záruka.  Záručná doba všetkým ostatným osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
 
  bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  primeraným znížením kúpnej ceny
  náhradným dodaním tovaru
  odstúpením od zmluvy 
Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci. 

8.2 
Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:
a. Pošlite nám e-mail, telefonicky kontaktuje, alebo zašlite tovar na našu adresu kde uvediete typ výrobku, jeho výrobné číslo (ak má), číslo predajného dokladu a popis závady. 
b. ak nám zašlete e-mail, alebo telefonicky kontaktujete, vieme Vám poskytnúť prípadne najbližšie autorizovaný servis k Vášmu bydlisku.
c. o výsledku reklamácie Vám do 30 dní odo dňa jej uplatnenia zašleme písomnú informáciu, a zároveň Vás i o tomto upovedomíme telefonicky/e-mailom.

9. Zodpovednosť za chyby na stránke www.pohodadomova.sk

9.1 Spoločnosť Teneduria Consulting s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.pohodadomova.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


9.2 Spoločnosť Teneduria Consulting s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


9.3. Spoločnosť Teneduria Consulting s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

10. Ochrana osobných dát

 

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
  6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
  7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
  8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
  9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe. 
 
Prevádzková doba od Po do So.
                           od 7:00 do 19:00   

Na Vaše otázky smerujúce na info@pohodadomova.sk odpovedáme najneskôr do 48 hodín. Budeme radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našom e-shope a urobíme maximum pre to, aby sme Vás presvedčili o bezpečnosti a pohodlnosti elektronického nakupovania. 

Vaša spokojnosť je našim cieľom.
 
Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172-3 
fax č.: 02/ 58272 170 
e-mail: lubica.petiova@soi.sk anna.dubekova@soi.sk


Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami. 

 

zodpovedný vedúci: Zuzana Kropáčová         www.pohodadomova.skCopyright 2013 - 2024 © Kúrenie, Stropné chladenie, Rekuperácia a Tepelné čerpadlo
Prečo nakúpiť u nás

Sme špecializovaný internetový obchod od roku 2008. Vyznáme sa v problematike daného sortimentu a preto sa zaručujeme za všetky výrobky, ktoré ponúkame od kvalitných, len slovenských dodávateľov. Predstavu ponúkaného tovaru máme veľmi jasnú a nestotožňujeme sa predávať tovar dovezený zo zahraničia, alebo iným spôsobom získaný tovar.  Máme zato, že len kvalitne odvedená práca nás posúva ďalej a len spokojnosť našich zákazníkov je tou najlepšou odmenou. Naši partneri: viessmann, rehau, uponor, herz, pipelife, viega, geberit, brilon, zhender

Quatro - jednoduchý nákup na splátky